KESKEISIÄ LUKUJA VUONNA 2012

  •  
  • Tilauskanta uudistui vuoden 2012 aikana 45,4 miljardiin euroon uusien ydinvoimatilausten kasvun ansiosta
  • Myynti kasvoi: 9,342 miljardia euroa (+5.3% 2011), kärjessä ydinvoima ja uusiutuvat
  • Erittäin jyrkkä käyttökatteen (EBITDA)(1) kasvu: 1,007 miljardia euroa (muutos +586 miljoonaa euroa vuodesta 2011)
  • Selkeä kassavirran parannus(2)  - 854 miljoonaa euroa (muutos +512 miljoonaa euroa vuodesta 2011)

Vuonna 2012 AREVA jatkoi ponnistelujaan optimoidakseen käyttöpääomavaatimusta ja kontrolloidakseen pääomakustannusten kehitystä. Lisäksi AREVA asetti kilpailukykynsä parantamiseksi tavoitteeksi säästää miljardi euroa vuoden 2015 loppuun mennessä, josta AREVA on saavuttanut jo 80 prosenttia. Näiden tekijöiden ansiosta AREVA onnistui ylittämään vuoden 2012 tavoitteensa kahdessa keskeisessä strategisen suunnitelman tunnusluvussa: Käyttökate (EBITDA) ja kassavirta (free operating cash flow).

”Vuosi strategisen Action 2016 –ohjelman käynnistämisen jälkeen, ensimmäiset tulokset alkavat näkyä. AREVA on aikataulua edellä tervehdyttämissuunnitelmansa toteutuksessa ja tämä menestys on tiimiemme saavutusten ansiota”, sanoi toimitusjohtaja Luc Oursel.

AREVA tekee säännöllistä yhteistyötä lähes kaikkien maailman ydinvoimatuottajien kanssa: Heistä AREVAn asiakkaita on yli 95 prosenttia. Tämä toiminta kattaa 80 % konsernin liikevaihdosta.


(1)EBITDA: oikaistu Siemensiin liittyvät vaikutukset (648 miljoonan euron sakko) vuonna 2011 ja omaisuuden myynnin vaikutus (pääomatuloja 218 miljoonaa euroa ) vuonna 2012.
(2)Kassavirta ennen veroja: oikaistu Siemensiin liittyvät vaikutukset (-1,031 miljardin euron nettomaksu) vuonna 2011 ja omaisuuden myyntisuunnitelman vaikutukset (pääomatuloa 273 miljoonaa euroa) vuonna 2012.

Konsernin toiminta jakaantuu viiteen liiketoimintaryhmään: Mining, Front-End, Reactors & Services, Back-End ja Renewable energy.

• Mining
-liiketoimintaryhmän toimialaan kuuluu uusien uraanimalmiesiintymien etsiminen, louhinta ja käsittely, sekä kohteiden kunnostus ja seuranta kaivostoiminnan loppumisen jälkeen.
Liikevaihto 2011: 1289 M€ (14 % konsernin liikevaihdosta)

Front-End-liiketoimintaryhmän toimiala käsittää ydinenergian tuotantoketjun alkupäähän liittyvät toiminnot: uraaniheksafluoridin käsittelyn (UF6), uraanin rikastamispalvelut sekä ydinpolttoaineen suunnittelun ja valmistuksen.
Liikevaihto 2011: 2282 M€ (26 % konsernin liikevaihdosta)

Reactors & Services –liiketoimintaryhmä on edelläkävijä ydinreaktoreiden suunnittelussa ja rakentamisessa. Näiden lisäksi se tarjoaa tuotteita ja palveluita, joita tarvitaan ydinvoimaloiden modernisoinnissa, tarkastuksissa sekä ylläpidossa.
Liikevaihto 2011: 3262 M€ (37 % konsernin liikevaihdosta)

Back-End-liiketoimintaryhmä tarjoaa ratkaisuja käytetyn ydinpolttoaineen käsittelyyn. Sen toimialaan kuuluu polttoaineen kierrätys, käytön jälkeinen käsittely sekä logistiikka, puhdistus, suunnittelutyöt ja voimalakohteiden kunnostus.
Liikevaihto 2011: 1594 M€ (18 % konsernin liikevaihdosta)

Renewable Energy –liiketoimintaryhmä koostuu uusiutuvista energiantuotantomuodoista: tuulivoima, bioenergia, aurinkoenergia sekä vesivoima. Lisäksi liiketoimintaryhmään sisältyy energian varastointi.
Liikevaihto 2011: 297 M€ (3 % konsernin liikevaihdosta)

VAKAA HENKILÖSTÖMÄÄRÄ

Vuoden 2011 lopussa AREVAlla oli yli 47 000 työntekijää. Konsernin henkilöstömäärä oli samalla tasolla kuin edellisenä vuonna. 90 % henkilöstöstä toimi viidessä maassa (Ranska, Saksa, Yhdysvallat, Niger ja Kazakstan).

Lue lisätietoja osoitteesta Areva.com: