AREVAN CO2-PÄÄSTÖILTÄÄN MATALAT ENERGIARATKAISUT

AREVA tarjoaa sähköntuottajien tarpeisiin soveltuvia ratkaisuja niin ydinenergian kuin uusiutuvien energiamuotojen alalla. Konsernin tarjonta koostuu menetelmistä ja teknologioista, joiden avulla sähköä voidaan tuottaa kilpailukykyisesti ympäristöä suojellen ja korkeimmatkin turvallisuusstandardit täyttäen.

INTEGROITU TARJONTA

AREVALLA on etunaan 40 vuoden kokemus. Konserni tukeutuu historialliseen tarjontaansa eli ydinenergiaan. Sen avulla voidaan tuottaa paljon sähköä keskitetysti ja tasaisesti. Konserni täydentää tarjontaansa lisäksi uusiutuvilla energiamuodoilla, jotka tuottavat sähköä paikallisesti ja pienemmässä mittakaavassa, usein ajoittaisiin tarpeisiin.

Konserni on käynnistänyt tutkimus- ja tuotekehitysohjelmia ydinenergia-alan tuntemuksensa soveltamiseksi uusiutuvien energiamuotojen kehittämisessä. Strategian avulla asiakkaille voidaan tarjota kattavia ratkaisuja energiantuotantomahdollisuuksiensa monipuolistamiseen.

YDINENERGIA

AREVAN integroidusta toimintamallista on muutamassa vuodessa tullut energia-alan yleinen esikuva ja tavoite. Malli kattaa koko ydinenergiasyklin uraanin louhimisesta käytetyn polttoaineen kierrätykseen, ydinreaktoreiden suunnitteluun ja rakentamiseen sekä niiden purkamiseen. Tarjontaan kuuluvat myös palvelut, jotka takaavat voimaloiden toiminnan, uudistamisen ja parantamisen.

Toimintamalli perustuu globaalien ja kestävien kumppanuussuhteiden luomiseen AREVAN ja asiakkaiden välille. Näin voidaan taata hallitut ja optimoidut kustannukset. Toimintamalli käsittää myös konsernin sitoumukset tuloksiin ja keskeisiin arvoihin, kuten turvallisuuteen, suorituskykyyn ja laitosten ja laitteiden käyttöasteeseen.

Täydellinen reaktorivalikoima

AREVAN valikoimaan kuuluvat EPR™-, ATMEA1- ja KERENA™ -reaktorit. Ne ovat uuden, kolmannen sukupolven reaktoreita, joiden teho on 1100–1650 MWe. Reaktoreiden turvallisuustaso on erittäin korkea. Merkittävän teknisen kehityksen ansiosta turvallisuusriskejä voidaan ennakoida ja vähentää.

Näiden painevesireaktoreiden avulla sähköntuottajat pystyvät saavuttamaan tavoitteensa: kilpailukykyisen ja tehokkaan sähköntuotantokapasiteetin ja sen korkean turvallisuustason.

Polttoaineratkaisut

Polttoaineen toimitus ja käsittely ovat ydinvoimalan käytön kannalta keskeisessä asemassa. Toimituksen turvallisuus, käyttösyklin kustannusten laskeminen sekä käytetyn polttoaineen ja jätteiden käsittely ovat sähköntuottajien keskeisiä huolenaiheita. AREVA vastaa näihin tarpeisiin tarjoamalla ratkaisuja koko polttoainesykliin.

  • Ennen käyttöä tarjolla on palveluvalikoima, joka keskittyy uraanin toimittamiseen ja polttoaineen valmistamiseen.
  • Käytön jälkeen tarjolla on kierrätysratkaisuja, jotka liittyvät käytetyn polttoaineen käsittelyyn, jätteen määrän vähentämiseen ja optimoituihin käsittelymenetelmiin.
  • Logistiikkapalvelut tukevat palvelujen luotettavuutta.

 

Palveluratkaisut

AREVAN palveluratkaisut ovat sähköntuottajien tukena koko ydinvoimalan käyttösyklin ajan. Ne perustuvat tuhansien kokeneiden asiantuntijoiden globaaliin verkostoon. Palvelutarjonnalle on ominaista korkeat laatuvaatimukset ja markkinoilla ainutlaatuinen sitoutumistaso. Tärkeimmät tavoitteet ovat:

  • parantaa voimaloiden turvallisuutta, käyttöastetta ja suorituskykyä,
  • optimoida laitteiden käyttö.

UUSIUTUVA ENERGIA

AREVAN uusiutuvan energian tarjonta vastaa sähköntuottajien tarpeeseen kehittää energiantuotantovalikoimaansa kestävillä ja kilpailukykyisillä ratkaisuilla.

Konserni tarjoaa neljä uusiutuvaa energiamuotoa: tuulivoima, bioenergia, aurinkoenergia ja vetyvoima. Avaimet käteen -ratkaisut vastaavat asiakkaiden lyhyen ja pitkän aikavälin tarpeisiin sekä sähkön peruskysynnän että kysyntähuippujen osalta.

Ratkaisut kattavat:

  • laitosten ja laitteiden suunnittelun, valmistuksen ja käyttöönoton,

  • projektien suunnittelu- ja toteutustuen,

  • investointituen sopivien yhteistyömuotojen avulla. 

 

 

Lue lisätietoja AREVA-konsernin tarjonnasta osoitteesta Areva.com: