KESTÄVÄ KEHITYS: 10 SITOUMUSTA PÄIVITTÄISESSÄ TOIMINNASSA

Ydinenergia-alan johtavana toimijana ja merkittävänä uusiutuvien energianlähteiden kehittäjänä AREVA ottaa vastuunsa maailman energiantuotannon haasteissa vakavasti. Kestävä kehitys on niin yhtiön strategian kuin operatiivisen toiminnan keskipiste.

AREVALLA on kolmitahoinen vastuu kannattavan kasvun, yhteisöllisen vastuun ja ympäristönsuojelun alueilla.

Tästä syystä konserni integroi kestävän kehityksen koko johtamiseensa. Se noudattaa jatkuvan kehittymisen periaatetta, joka rakentuu kymmenen keskeisen sitoumuksen ympärille.  

 • Asiakastyytyväisyys: asiakkaiden odotusten kuunteleminen, tarpeiden ennakointi ja kehityksen seuraaminen sekä tyytyväisyyden edistäminen, mittaaminen ja arviointi.
 • Taloudellinen tehokkuus: konsernin toiminnan jatkuvuuden varmistaminen pitkällä aikavälillä.
 • Johtaminen jaja hallinto: toiminnan vastuullinen johtaminen konsernin arvojen mukaisesti,
  oman toiminnan vaikutusten seuraaminen ja arviointi osakkaiden ja sidosryhmien suhteen.
 • Integroituminen toiminta-alueelle: sitoutuminen toimintaan integroitumalla niiden alueiden
  taloudelliseen ja sosiaaliseen kehitykseen, joilla AREVA toimii.
 • Ympäristönsuojelu: ympäristövaikutusten rajoittaminen luonnonvarojen käyttöä vähentämällä,
  päästöjä hallitsemalla ja jätteen käsittelyä optimoimalla.
 • Innovaatio: teknologian kehittäminen ja hallitseminen asiakkaiden tarpeiden ennakoimiseksi
  ja oman kilpailukyvyn parantamiseksi, samalla turvallisuuden ja ympäristönsuojelun asettamiin
  haasteisiin vastaten.   
 • Jatkuva kehitys: jatkuvan kehityksen periaatteen soveltaminen konsernin sisäisissä toimintatavoissa.    
 • Teknisten riskien välttäminen ja hallinta: korkean turvallisuustason varmistaminen kaikissa
  konsernin toimissa, jotta työntekijöiden ja väestön terveys ja turvallisuus sekä ympäristönsuojelu
  voidaan taata.
 • Vuoropuhelu ja neuvotteleminen: luottamuksellisten suhteiden luominen sidosryhmien kanssa.
 • Sosiaalinen sitoutuminen: työntekijöiden ammatillisen kehityksen edistäminen ja työolojen
  laadun valvominen.

Lue lisätietoja osoitteesta Areva.com: