AREVAn tulos 2013: Positiivinen kassavirta saavutettiin vaikeasta toimintaympäristöstä huolimatta

February 26, 2014

  • Myyntitulot kasvoivat 6,4 prosenttia 9,240 miljardiin euroon, ydinvoiman toimiessa veturina (+7,1 prosenttia vuoteen 2012 verrattuna)
  • Käyttökate (EBITDA) kasvoi 1,043 miljardiin euroon (291 miljoonan euron kasvu verrattuna vuoteen 2012)
  • Kassavirtaan1merkittävä parannus: 204 miljoonaa euroa (927 miljoonan euron kasvu verrattuna vuoteen 2012)
  • 494 miljoonan negatiivinen nettotulos, joka kohdistuu emoyhtiöön. Tulos johtuu menovarauksista sekä Renewable Energies – liiketoimintaryhmän tappioista.
  • Odotuksena saada vuonna 2014 kassavirta ennen veroja positiiviseksi ja kasvattaa kassavirtaa 2015 – 2016 jakson aikana huomattavasti, toimintaympäristön epävarmuustekijöistä huolimatta.

Pariisi, 26.2.2014

AREVAn valvontaneuvosto kokoontui tänään puheenjohtajansa Pierre Blayaun johdolla tarkastelemaan johtoryhmän toimittamia 31.12.2013 päättyneen tilikauden taloustietoja. Toimitusjohtaja Luc Oursel kommentoi tuloksia seuraavasti:

”AREVA-konserni saavutti merkittävänä virstanpylväänä 2013 yhden tärkeimmistä Action 2016 – ohjelman tavoitteista: Kassavirta saatiin käännettyä positiiviseksi. Ensimmäistä kertaa vuoden 2005 jälkeen liiketoiminnasta saaduilla tuloilla pystyttiin rahoittamaan strategisia sijoituksia, jotka ovat ehdottomia konsernin kannattavalle kasvulle. Tähän tulokseen pääseminen vaati ydinvoimatoiminnan vahvaa kasvattamista, kustannussäästöohjelman noudattamista ja pääomien sijoittamisen tarkkaa hallintaa.

Kuitenkin kaksi viime vuosikymmenellä alkanutta hanketta, Olkiluoto 3 ja erään voimalaitoksen modernisointi, sekä Renewable Energies –liiketoiminta vaikuttivat konsernin vuoden 2013 nettotuloihin negatiivisesti.

Uusiutuvien energioiden markkinoita on leimannut tilanne, jossa asiakkaat ovat leikanneet pääomasijoituksiaan. AREVA on ennakoinut uusiutuvien sektorilla välttämätöntä konsolidoitumista rakentamalla kumppanuussuhteita, kuten Gamesan kanssa perustettava yhteisyritys, jonka tavoite on olla merituulivoima-alalla Euroopan ykkönen. Samantyyppisiä aloitteita on tehty myös aurinkoenergian sekä energian varastoinnin alueilla.

Jatkamme Action 2016 – ohjelman toteuttamista edesauttaaksemme konsernin taloudellisen tilan parantumista. Viime vuosikymmenellä alkaneet hankkeet ja toimintaympäristön jatkuva epävarmuus tulevat jatkossakin olemaan rasitteena, mutta arvioimme kassavirran olevan merkittävästi suurempi ja toimintamme entistäkin tehokkaampaa ohjelman loppuun mennessä.”

Liikevoitto positiivinen

Konserni raportoi positiivisen 11 miljoonan euron liikevoiton vuonna 2013. Vuonna 2012 liikevoitto oli 306 miljoonaa euroa.

Liikevoitto laski 77 miljoonaa euroa vuonna 2013 vuodesta 2012, jolle kohdistui kertaluonteinen positiivinen vaikutus uuden varhaiseläkejärjestelmän laukeamisen vuoksi. Tämä maaliskuussa 2012 Mining, Front End ja Back End -liiketoimintayksikköjä koskenut ohjelma muutti varhaiseläkejärjestelmässä tehtyjä varauksia.

Lyhyesti liiketoimintayksiköittäin

Mining-liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 509 miljoonaa euroa (134 miljoonaa 2012).

Front End –liiketoimintaryhmän liikevoitto oli 21 miljoonaa euroa, 124 miljoonaa vähemmän kuin 2012.

Reactors & Services –liiketoimintaryhmä raportoi 535 miljoonaa euroa tappiota verrattuna vuoden 2012 410 miljoonan euron tappioon. Tappioon vaikuttivat 566 miljoonan euron varaukset viime vuosikymmenellä aloitetuista hankkeista:

  • 425 miljoonaa euroa Olkiluoto 3 EPR™-reaktorista Suomessa. Hankkeessa käytettävää kirjausperusteita muutettiin. IAS 11 -kirjanpitostandardin kohdan 32 mukaisesti Areva lopetti menojen kirjaamisen hankkeen prosentuaalisen valmistumisen perusteella vuoden 2013 jälkipuoliskolla. Syntyvät kustannukset kirjataan nyt suoraan kuluiksi. Ainoastaan "kohdennettavissa" olevat kustannukset, jotka ovat suoraan vaikuttaneet reaktorin fyysiseen valmistumiseen, johtavat varausten uudelleenarviointiin lopullisen valmistumisen suhteen...           
  • 141 miljoonaa euroa reaktorin modernisointihankkeessa Euroopassa, jossa suunnitellut käyttökatkokset alkoivat 2013 puolivälissä

Back End –liiketoimintaryhmä teki liikevoittoa 308 miljoonaa euroa 2013, vähemmän kuin 2012 (438 miljoonaa euroa).

Renewable Energies –liiketoimintaryhmä teki 39 miljoonaa euroa liiketappiota vuonna 2013 (20 miljoonaa vuonna 2012).

Katso virallinen tiedote englanniksi tästä  

[1] Restated for the asset disposal plan in 2012

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com