AREVAn tulos 1-6/2014

August 01, 2014

 • Tilauskanta: 44,9 miljardia euroa (+ 3,5 miljardia euroa verrattuna 31.12.2013 tilanteeseen).
 • Kasvu johtuu käytetyn ydinpolttoaineen käsittely- ja kierrätysopimuksesta EDF:n (Électricité de France) kanssa
 • Negatiivinen nettotulos kuuluva tilikautena oli - 694 milj. euroa, joka koostuu seuraavista:
 • Tappiot lopetetuista uusiutuvan energian toiminnoista (- 373 milj. euroa)
 • Kertaluonteiset vaikutukset kierrätyssopimuksesta EDF:n kanssa (- 95 milj. euroa)
 • Varaukset ja omaisuuden poistot
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli positiivinen huonosta markkinatilanteesta huolimatta
 • Liikevaihto: 3,889 mrd. euroa (-12,4 % Like for like –luvussa, johon valuuttakurssit ja konsolidaation laajuus on vakioitu.)
 • Käyttökate: 256 milj. euroa (- 231 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen vuosipuoliskoon)
 • Vapaa operatiivinen kassavirta: 98 milj. euroa (+ 256 milj. euroa verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen vuosipuoliskoon)
 • Elvytystoimenpiteitä vahvistettiin johtuen epäsuotuisasta taloudellisesta ympäristöstä
 • Vuoden 2015 kustannusten alentamistavoite on vahvistettu, ja leikkaukset nostetaan 1,2 miljardiin euroon vuoteen 2016 mennessä
 • Pääomamenoja vähennetään vuosina 2014–2016
 • Päivitetyt taloudelliset näkymät

Linkki viralliseen englanninkieliseen tulostiedotteeseen löytyy kokonaisuudessaan täältä: http://www.areva.com/EN/news-10274/2014-halfyear-results.html

Pariisi 1. elokuuta 2014

AREVAn hallintoneuvosto, joka tapasi eilen Pierre Blayaun johdolla, tutki AREVAn johtoryhmän toimittamia taloudellisia 30.6.2014 päättyvän ajanjakson tunnuslukuja. Toimitusjohtaja Luc Oursel kommentoi tuloksia seuraavasti:

“AREVA-konserni teki vuoden ensimmäisellä puoliskolla nettotappioita. Tämä on seurausta uusiutuvien energioiden liiketoiminnan tappioista, projekteihin liittyvistä varauksista, alaskirjauksista sekä ydinvoima-alan heikosta markkinatilanteesta.

Tilauskantamme on vahvistunut, kiitos EDF:n kanssa vuoteen 2020 asti solmitun sopimuksen käytetyn ydinpolttoaineen käsittelystä sekä kierrätetyn MOX-ydinpolttoaineen tuottamisesta. Vaikka sopimuksella on lyhyellä aikavälillä epäsuotuisa vaikutus konsernin tulokseen, sopimus tuo näkyvyyttä pitkällä tähtäimellä ja vahvistaa strategista kumppanuuttamme EDF:n kanssa.

Liikevaihdon odotettua suuremmasta laskusta huolimatta konserni saavutti positiivisen kassavirran, mikä on parannus verrattuna vuoden 2013 ensimmäiseen puolikkaaseen. Onnistuneet tervehdyttämistoimenpiteemme kompensoivat osaltaan aktiviteettien laskua. Vuoden toisella puoliskolla sopeutamme toimintaamme markkinatilanteeseen vahvistamalla näitä toimenpiteitä.

Konserni jatkaa uusiutuvien energioiden liiketoiminnan uudelleenjärjestelyjä esimerkiksi solmimalla kumppanuuksia lupaavilla markkinoilla kuten merituulivoimassa ja energian varastoinnissa sekä lakkauttamalla tappiollisia toimintoja, kuten keskittävä aurinkovoima (CSP, concentrated solar power).

I – Konsernin keskeiset taloudelliset tunnusluvut

IFRS-standardien 5 ja 11 mukaisesti tilinpäätöksen 2013 ensimmäisellä puoliskolla käytetään oikaistuja konsolidoituja proforma-tietoja, joita verrataan vuoden 2014 ensimmäiseen puoliskoon. Lopetettujen toimintojen tai yhteisyritysten tiedot ovat tuloslaskelmassa kohdassa "Tulokset lopetetuista toiminnoista".

(milj. euroa)

1­-6/2014

1-6/2013 proforma

Muutos

2014/2013

Tilauskanta

44 916

42 786

+2 130  

Liikevaihto

3 889

4 513

-12.4 % LFL 

Joista ydinvoimatoimintojen osuus

3,797

4,402

-12,6 % LFL 

Joista uusituvien energiatoimintojen osuus

32

40

-18,1 % LFL

Oikaistu käyttökate[1]

256

487

-231

Prosenttia myyntituloista

6,6 %

10,8 %

-4,2 %-yksikköä

mukaan luettuna neljän suurhankkeen tappiot

-225

-242

+17

Raportoitu käyttökate

226

487

-261

Prosenttia myyntituloista

5,8 %

10,8 %

-5,0 %-yksikköä

Oikaistu liiketoiminnan vapaa kassavirta ennen veroja2

98

-158

+256

Raportoitu liiketoiminnan vapaa kassavirta ennen veroja

71

-158

+229

Oikaistu liikevoitto2

-280

290

-569

Raportoitu liikevoitto

-305

290

-594

Tilikauden tulos lopetetuista toiminnoista (luetaan emoyhtiön omaan pääomaan)

-373

-41

-332

Nettotulos, joka luetaan kuuluvaksi emoyhtiön omaan pääomaan

-694

0

-694

Osakekohtainen tulos

-1,81 €

0,00 €

-1.81 €

 

30.6.2014

31.12.2013

 

Nettovelka (+) / kassa (-)

4,734

4,468

+266

Nettovelka / nettovelka + oma pääoma

54,1 %

47,3 %

+6,8 %-yksikköä

 On huomattava, että liiketoimintaryhmien liikevaihto ja muut tulot voivat vaihdella huomattavasti vuodesta toiseen ydinvoimaliiketoiminnassa. Niinpä puolen vuoden tietoja ei voida pitää luotettavana vuositrendien indikaattoreina. Taloudelliset indikaattorit määritellään sanastossa Liite 6 – Määritelmät (Appendix 6 – Definitions HUOM vain virallisessa englanninkielisessä versiossa). 

Tilauskanta

Konsernin tilauskanta 30.6.2014 oli 44,9 miljardia euroa vastaten viiden vuoden liikevaihtoa. Tilauskanta on kasvanut merkittävästi verrattuna 31.12.2013 tilanteeseen (41,4 miljardia euroa). Tilauskanta Front End ja Back End –liiketoimintaryhmissä  kasvoi jyrkästi kuudessa kuukaudessa samalla kun muissa ydinvoimaliiketoimintaryhmissä tilauskanta laski tiettyjen sopimusten päättyessä kyseisellä ajanjaksolla. EDF:n kanssa vuosille 2013–2020 solmittu polttoaineen käsittely- ja kierrätyssopimus, joka kattaa käytetyn polttoaineen kuljetuksen ja kierrätyksen sekä käytettyjen MOX-polttoainesauvojen valmistuksen, toi yli 5,5 miljardin euron lisäyksen Back End – ja Front End –liiketoimintaryhmien tilauskantaan vuoden ensimmäisellä puolikkaalla. 

Vuoden alkupuoliskolla uusia tilauksia kirjattiin tilauskantaan 7,9 miljardin euron edestä. Verrattuna vuoden takaiseen vastaavaan ajankohtaan (1-6/2013: 2,9 miljardia euroa) tilauskannan kasvu oli erittäin jyrkkää.

Reactors & Services –liiketoimintaryhmän tilauskanta 31.6.2014 oli 8,372 miljardia euroa. Merkittävimpiä aktiviteetteja ensimmäisellä vuosipuoliskolla olivat seuraavat:

 • sopimus joka kattaa polttoaineen tarjonnan sekä ylläpidon ja tarkastuspalvelut seisokkien aikana
 • useita Safety Alliance –ohjelman puitteissa solmittuja sopimuksia turvallisuuden parantamisjärjestelmien toimittamiseksi olemassa oleviin ydinvoimaloihin, erityisesti Asco 1&2- sekä Vandellos 2 –reaktoreihin Espanjaan. Nämä tilaukset ovat yhteensä 640 miljoonaa euroa.
 • useita Forward Alliance –ohjelman puitteissa solmittuja automaatiojärjestelmien modernisointisopimuksia esim. sveitsiläisen Gösgenin voimalaitoksen varageneraattoreille ja sähköjärjestelmille sekä Kori 3&4 -reaktoreiden staattoreiden uusimiseen Etelä-Koreassa.
 • sopimus rakenteilla olevan voimalaitoksen digitaalisen automaatiojärjestelmän asentamisesta

Liikevaihto

Konsernin konsolidoitu liikevaihto oli 3,889 miljardia euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2014, eli laskua oli 13,8 % verrattuna vuoden 2013 alkupuoleen (-12,4 % (like for like)). Valuuttakurssimuutosten negatiivinen vaikutus oli 54 miljoonaa euroa, joka kohdistui pääasiassa Mining- ja Reactors & Services –liiketoiminta-alueisiin. Konsolidoinneilla oli 18 miljoonan euron negatiivinen vaikutus kyseisenä ajankohtana.

Ydinvoimatoimintojen liikevaihto oli 3,797 miljardia euroa vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla verrattuna 4,402 miljardiin euroon ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013, eli vähennystä oli 13,7 % (-12,6 % like for like).

Liikevaihto uusiutuvien energioiden liiketoiminta-alueella aleni vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla 32 miljoonaan euroon, kun se oli 40 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013. Lasku oli prosentteina 18,1 (-18,1 % like for like).

Reactors & Services –liiketoiminnan liikevaihto laski 11,9 % (-10,6 % like for like) 1,501 miljardiin euroon. Konsolidoinnilla oli 12 miljoonan euron ja valuuttakurssimuutoksilla 14 miljoonan negatiivinen vaikutus.

 • Liikevaihto olemassa olevassa voimalakannan toiminnoissa laski vuoden 2013 alkupuoleen verrattuna, jolloin hyödyttiin vahvasta liiketoiminnasta Ranskassa. Lisäksi liiketoiminta laski sekä Yhdysvalloissa että Euroopassa johtuen heikentyneistä markkinoista.
 • Suurten EPR-hankkeiden liikevaihto laski edellisvuoden vastaavaan vuosipuoliskoon verrattuna. Angra 3-projekti Brasiliassa ja Flamanville 3 -hanke Ranskassa kasvattivat liikevaihtoa, mutta eivät pystyneet korvaamaan Kiinan Taishan-hankeesta tulleita tappioita. Lisäksi vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla Olkiluoto 3 –projektista ei kirjattu tuloja IAS 11 –kirjanpitostandardin pykälän 32 mukaisesti, jota on sovellettu vuoden 2013 jälkimmäisestä vuosipuoliskosta lähtien.

Käyttökate (EBITDA)

Oikaistu käyttökate (EBITDA[2]) laski vuoden 2013 ensimmäisen puolikkaan 487 miljoonasta eurosta 256 miljoonaan euroon vuoden 2014 ensimmäisellä puolikkaalla.

Reactors & Services –liiketoimintaryhmän  käyttökate oli -96 miljoonaa euroa vuoden 2014 ensimmäisellä puoliskolla nousten verrattuna vuoden 2013 vastaavaan ajankohtaan (-121 miljoonaa euroa). Tämä muutos johtuu ennen kaikkea Olkiluoto 3 EPR-projektin kehityksestä sekä kaikissa toiminnoissa tehdyissä kustannusten rajaamistoiminnoissa.  

Liiketulos

Konsernin oikaistu liikevoitto oli -280 miljoonaa euroa ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2014 verrattuna 290 miljoonaan euroon ensimmäisellä vuosipuoliskolla 2013.

Reactors & Services –liiketoiminta-alueen raportoitu liiketulos laski -174 miljoonaan euroon (1-6/2013: -117 miljoonaa euroa).  Tähän sisältyivät erään eurooppalaisen reaktorin modernisointisopimukseen liittyvä ylimääräinen 90 miljoonan euron varaus, joka tehdään vuosien varrella kumuloituneiden tappioiden takia.  Varauksen tekemisen syyt ovat projektin valmistumisajankohdan lykkääntyminen haastavasta työympäristöstä, asiakkaan tilaamista ohjelmiston konfiguraatiomuutoksista sekä operaattorin koulutusohjelman lykkääntymisestä, joka tapahtui asiakkaan aloitteesta. Tämä ylimääräinen varaus ei vastaa minkään AREVAn asiakkaalleen tekemien vaateiden arvoa, jotka liittyvät edellä mainittuihin kulueriin.

Varaukseen sisältyy pääomitettujen tutkimus- ja kehityskustannusten arvonalennus.

Loviisan ydinvoimalan modernisointiprojektiin liittyvät varaukset voitiin peruuttaa, kun Fortum päätti keskeyttää projektin.

II – Taloudelliset näkymät

Seuraavat seikat otettiin huomioon taloudellisia näkymiä arvioitaessa:

Meneillään olevat toiminnot:

 • ydinvoimaloiden modernisointisopimukseen liittyvien huoltoseisokkitöiden laajennus Pohjois-Euroopassa
 • Ranskassa alkavien merkittävien huolto-operaatioiden alkamisen lykkääntyminen
 • odotettua haastavampi markkinatilanne asennettuun voimalaitoskantaan liittyvissä toiminnoissa
 • EDF:n kanssa tehdyn polttoaineen käsittely- ja kierrätyssopimuksen yhteydessä EDF:lle annetut taloudelliset myönnytykset

Uudet projektit:

 • Viive uusien rakennusprojektien käynnistymisessä ulkomailla
 • Angra 3 –projektin odotettua hitaampi käynnistyminen

AREVA on asettanut seuraavat tavoitteet vuodelle 2014:

 • 10 %:n lasku varsinaisesta liiketoiminnasta saatavissa tuloissa
 • käyttökatteen marginaali noin 7 % tuloista
 • bruttopääomakulut tuodaan takaisin noin 1,1 miljardin euron tasolle
 • kassavirta ennen veroja lähelle kannattavuusrajaa

Aikavälille 2015–2016 AREVA on asettanut seuraavat tavoitteet:

 • varsinaisen liiketoiminnan kasvu keskimäärin 4–5 prosenttia vuodessa
 • käyttökatteen suhde tuloihin noin 10–11 % vuonna 2015 ja 14–15 % vuonna 2016
 • bruttopääomakulut vähemmän kuin keskimäärin 1,1 miljardia euroa vuodessa
 • kassavirta ennen veroja kannattavuusrajan lähelle vuonna 2015 ja selkeästi positiiviseksi vuonna 2016.

AREVAn tulosjulkistusta voi seurata livenä Internetissä 1.8.2014 klo 11:00 Suomen aikaa.

Ranskaksi: http://webcast.areva.com/20140801/resultats_1er_semestre_2014/

Englanniksi: http://webcast.areva.com/20140801/2014_first_half_results/

 


[1] Ydinvoimatoimintojen alle kuuluvat seuraavat liiketoiminta-alueet: Mining-, Front End-, Reactors & Services- ja Back End Business Groups ja Engineering & Projects (kirjattu Corporate & Muut -kohtaan)

2Oikaistut omaisuuden poistot (Duisburg ja Euriware)

[2]  Omaisuuden poistot oikaistu (Duisburg ja Euriware)

Lisätietoja:

Virginie Moucquot-Laiho
Puh. +358 44 324 4607

arevanewssuomi@areva.com